Видове отпадъци

 

Битови отпадъци

Отпадъци, получавани от ежедневната дейност на хората у дома, в административните сгради, в търговски обекти, и в обектите за отдих и забавление. Към тях се включват и отпадъците, които не могат да се квалифицират като опасни отпадъци и са със сходен състав с отпадъците от домакинството, като например отпадъци от пазаруване.

Биоразградими отпадъци

Това са всички отпадъчни продукти, които в присъствие на кислород и вода могат да се компостират или подлежат на анаеробно разграждане. В тази категория отпадъци влизат хранителни отпадъци (от почистване на плодове и зеленчуци), отпадъци от озеленяване, хартиени отпадъци.
При определени условия голяма част от битовите отпадъци, могат също да са биоразградими.

Токсични отпадъци

Съдържат силно замърсяващи околната среда химични вещества. Такива вещества има в отработените масла, боите, химикалите от индустрията.
Токсичните отпадъци са особено агресивни към околната среда и трябва да подлежат на специално третиране.

Медицински отпадъци

Те са с богато съдържание на опасни вещества и тяхното безконтролно изхвърляне крие сериозни рискове за хората и околната среда. Генерират се в болници и лекарски кабинети и биват:

  • Инфекциозни отпадъци от болнични заведения
  • Отпадъци от родилни домове
  • Медикаменти с изтекъл срок на годност
  • Хирургични отпадъци
  • Фармацевтични отпадъци и други

Рециклируеми отпадъци

Отпадъците, които подлежат на рециклиране, следва да се изхвърлят разделно. Това са хартия, стъкло, пластмаса и метал.

Текстил

Това са стари дрехи или други изделия от текстил, които можете да изхвърлите в специално определените за тази цел контейнери, които се намират в близост до мобилните центрове за разделно събиране на отпадъци.

Производствени отпадъци

Производствени отпадъци са отпадъците, образувани в резултат на промишлената дейност на физическите и юридическите лица.

Строителни отпадъци

Строителни отпадъци са отпадъците, получени в резултат на строителната дейност на строителни площадки, както и отпадъци от разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения. Основното количество строителни отпадъци се генерират от дейността на фирми, извършващи строителна и ремонтна дейност.

Опасни отпадъци

Опасни отпадъци са отпадъците, чийто състав, количество и свойства създават риск за човешкото здраве и околната среда, притежават едно или повече свойства, които ги определят като опасни, и/или съдържат компоненти, които ги превръщат в опасни и/или са определени като такива според Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане. Опасни отпадъци се генерират както от производствената, така и от комунално-битовата дейност на човека.

За допълнителна информация относно видовете отпадъци и местата за тяхно изхвърляне можете да се обърнете към дирекция “Околна среда” - тел. 056 826659

Извозване на стари мебели

Чрез попълване на формата може да заявите безплатно извозване на стари мебели.

към формата