Нов живот за старите мебели

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г."

Европейски съюз

Европейски структурни и инвестиционни фондове
 

Нов живот за старите мебели

Нов живот за Вашите стари мебели, които могат да бъдат ремонтирани, претапицирани и подготвени за повторна употреба с напълно нова визия ще предлага Центърът за ремонт и подготовка за повторна употреба на мебели, създаден по проект „Прилагане на модел за управление на едрогабаритни отпадъци от бита на територията на община Бургас“. Той е с продължителност 18 месеца се изпълнява по Оперативна Програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от ЕФРР, Приоритетна ос „Отпадъци“, Договор за БФП BG16M1OP002-2.009-0060-C01 от 25.08.2020 г.

Различните възможности ще Ви предложат в Демонстрационния център за ремонт и повторна употреба на мебели, който ще функционира в Южна промишлена зона.

Там ще се намира работилницата, в която мебелите или части от тях ще се подготвят за повторна употреба. Готовите мебели или нови продукти ще бъдат извозвани в шоурум за мебели втора употреба в жк „Изгрев“, където ще се предлагат на заинтересовани лица.

Транспортирането на мебелите до работилницата ще бъде безплатно след заявка от страна на гражданите. След постъпване в Центъра на старите мебели, първо ще бъде направен анализ на състоянието им и възможностите за реновиране и ремонт. Ще се обследват конструктивните елементи, подвижност, амортизация и ще се изготвя проект за укрепване и повишаване на устойчивостта на изделието. За всяко изделие ще се разработва идейно цветово и текстурно оформление, както и подробна спецификация на заложените материали и описание на технологията на изпълнение, за да може да се добие представа как ще изглеждат мебелите след ремонта.

Всички мебели, които постъпват в Центъра за ремонт ще се претеглят и ще се води регистър със снимки и история за всеки артикул. Регистърът освен за отчетност ще служи и като източник на информация за количествата предоставени за повторна употреба и ремонт мебели.

  Локация на центъра

Извозване на стари мебели

Чрез попълване на формата може да заявите безплатно извозване на стари мебели.

към формата