За по-чист Бургас

Това е зелената платформа на Бургас.

Платформата обединява всички зелени инициативи на града.

Заедно ще я развиваме и допълваме, за един по чист град!

Управление на отпадъците

Кампания за разделно събиране на отпадъци. Данните показват количеството предадени отпадъци в мобилните центрове за разделно събиране през месец Октомври.

Кампания за разделно събиране на отпадъци. Данните показват количеството предадени отпадъци в мобилните центрове за разделно събиране през 2022 година.

Кампания за разделно събиране на отпадъци. Данните показват количеството предадени отпадъци в мобилните центрове за разделно събиране през 2021 година.

Кампания за разделно събиране на отпадъци. Данните показват количеството предадени отпадъци в мобилните центрове за разделно събиране през 2020 година.

Хартия

0
кг
месец

Стъкло

0
кг
месец

Пластмаса

0
кг
месец

Метал

0
кг
месец

Други

0
кг
месец

Нов живот за старите мебели

Нов живот за Вашите стари мебели, които могат да бъдат ремонтирани, претапицирани и подготвени за повторна употреба с напълно нова визия ще предлага Центърът за ремонт и подготовка за повторна употреба на мебели, създаден по проект „Прилагане на модел за управление на едрогабаритни отпадъци от бита на територията на община Бургас“. Той е с продължителност 18 месеца се изпълнява по Оперативна Програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от ЕФРР, Приоритетна ос „Отпадъци“, Договор за БФП BG16M1OP002-2.009-0060-C01 от 25.08.2020 г.

Различните възможности ще Ви предложат в Демонстрационния център за ремонт и повторна употреба на мебели, който ще функционира в Южна промишлена зона.

Видове отпадъци и карта

Тук ще намерите информация за видовете отпадъци и начина, по който те се изхвърлят или събират, както и къде бихте могли да ги предадете на вторични суровини.

На картата е посочено местоположението на различните видове контейнери за разделно събиране на отпадъци, на общинските площадки за вторични суровини.

Целта на инициативата е да подпомогне максимално усилията на всички, които искат да живеят в един по-чист град.

Извозване на стари мебели

Чрез попълване на формата може да заявите безплатно извозване на стари мебели.

към формата